دستور Ellipse در اتوکد | برای ترسیم بیضی و کمان بیضوی

12 دستور Ellipse در اتوکد- عنوان دستور

دستور Ellipse در اتوکد چه کاربردی دارد؟

برای ترسیم بیضی کمان بِیضَوی (قسمتی از بیضی) از دستور Ellipse در اتوکد استفاده می‌شود، مولفه‌های شناخت و ترسیم بیضی در اتوکد در تصویر زیر مشخص شده است، برای ترسیم بیضی در اتوکد به مرکز و طول قطرهای آن نیاز داریم.

01 دستور Ellipse در اتوکد- مولفه های ترسیم یک بیضی

دستور Ellipse را به روش‌های مختلف می‌توانید اجرا کنید که استفاده از تایپ خلاصه دستور آن (EL) در خط فرمان و Enter کردن به عنوان بهترین راه توصیه می‌شود.

02 دستور Ellipse در اتوکد- انواع روش های اجرای دستور Ellipse در اتوکد

نحوه اجرای دستور Ellipse در اتوکد چگونه است؟

اجرای دستور Ellipse در اتوکد و ترسیم بیضی به صورت زیر انجام می‌شود، به آن توجه کنید سپس به طور عملی ترسیم بیضی را با هم تمرین می‌کنیم.

El↲
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:
Specify other endpoint of axis:
Specify distance to other axis or [Rotation]:

نقطه انتهای یکی از قطرهای بیضی را مشخص کنید یا [کمان/مرکز]:
نقطه انتهای دیگر همان قطر (یا طول آن) را مشخص کنید:
یکی از دو نقطه ابتدا یا انتهای قطر بعدی (یا نصف طول آن) را مشخص کنید یا [چرخش دایره]:

با استفاده از دستور Ellipse در اتوکد به دو روش می‌توانید بیضی ترسیم کنید:

۱- ابتدا مرکز بیضی را معرفی کرده، سپس به ترتیب نصف طول دو قطر بیضی را به اتوکد معرفی کنید.
۲- ابتدا دو سر یکی از دو سر قطرهای بیضی را به اتوکد معرفی کنید، سپس طول کامل قطر اول و بعد نصف طول قطر دوم را به اتوکد معرفی کنید.

یک نکته مهم: در ترسیم بیضی با استفاده از دستور Ellipse لزوماً قطر بزرگ‌تر قطر اول نخواهد بود یعنی قطر اول بیضی قطری است که شما به دلخواه آن را اول به اتوکد معرفی می‌کنید.

ترسیم بیضی در اتوکد به روش اول (با معرفی مرکز بیضی)

بیضی که در تصویر زیر ملاحظه می‌کنید را با استفاده از روش اول ترسیم کنید.

03 دستور Ellipse در اتوکد- ترسیم بیضی در اتوکد از روش اول

ابتدا دستور Ellipse را با تایپ خلاصه دستور آن در خط فرمان و فشردن کلید Enter اجرا می‌کنیم، سپس روی گزینه Center کلیک کرده یا حرف C را تایپ و Enter کنید، اکنون اتوکد از شما معرفی مرکز بیضی را می‌خواهد روی قسمتی از صفحه ترسیم کلیک کنید.

  دستور Units در اتوکد | برای ویرایشِ نمایش و تغییر واحد ترسیم فایل

حالا باید نقطه انتهای قطر اولِ بیضی را معرفی کرده یا نصف مقدار آن را وارد کنید، با فرضِ این‌که قطر افقی را به عنوان قطر اول انتخاب کرده‌ایم مقدار ۵ را که نصف طول قطر افقی است تایپ و Enter کنید و نهایتاً نصف طول قطر دوم (قطر عمودی) یعنی عدد ۲/۵ را تایپ و Enter کنید.

یک نکته مهم: همیشه در ترسیم بیضی با استفاده از دستور Ellipse باید نصف قطر دوم را به اتوکد معرفی کنید نه طول کامل را.

در تمرین بعدی می‌خواهیم همان بیض قبلی را مجدداً ترسیم کنیم با این تفاوت که این بار قطر عمودی را به عنوان قطر اول در نظر خواهیم گرفت و پس از ترسیم متوجه خواهید شد که بیضی ترسیم شده دقیقاً مشابه بیضیِ تمرین قبل است.

دستور Ellipse را اجرا کرده و گزینه Center را انتخاب کنید، یک نقطه را به عنوان مرکز بیضی به اتوکد معرفی کرده و پس از فعال کردن وضعیت Ortho بر خلاف تمرین قبل ماوس را به بالا یا پایین هدایت کرده، نصف طول قطر عمودی را به مقدار ۲/۵ تایپ و Enter کنید و در نهایت نصف طول قطر دوم را به میزان ۵ وارد و Enter کنید تا دستور خاتمه یابد.

ترسیم بیضی در اتوکد به روش دوم (با معرفی طول کاملِ قطر اول)

این بار می‌خواهیم بیضی تصویر زیر را با استفاده از روش دوم ترسیم کنیم.

04 دستور Ellipse در اتوکد- ترسیم بیضی در اتوکد از روش دوم

در این روش اجرا به مرکز بیضی کاری نداریم، بلکه باید یکی از دو سرِ قطرهای بیضی را به اتوکد معرفی خواهیم کرد.

05 دستور Ellipse در اتوکد- معرفی یکی از دو سرِ قطرهای بیضی در روش دوم

پس از اجرای دستور Ellipse یک نقطه را به عنوان یکی از نقاط دو سرِ قطرهای بیضی که در تصویر بالا ملاحظه می‌کنید روی صفحه ترسیم کلیک کنید، سپس با فرض اینکه می‌خواهیم قطر افقی را به عنوان قطر اول معرفی کنیم ماوس را به سمت چپ یا راست هدایت کرده و طول کامل آن را که ۱۰ می‌باشد وارد و Enter کنید، طبق نکات گفته شده طول قطر دوم همیشه نصف معرفی می‌شود پس عدد ۲/۵ را تایپ و Enter کنید تا بیضی رسم شود.

در تمرین بعدی و مطابق تصویر زیر، بیضی قبلی را ۹۰ درجه چرخانده‌‌ایم، آن را به اتفاق ترسیم می‌کنیم.

  دستور New در اتوکد | برای ایجاد یک فایل جدید
06 دستور Ellipse در اتوکد- ترسیم بیضی قبل با چرخش 90 درجه

ابتدا از روش اولِ ترسیم بیضی آن را ترسیم می‌کنیم، دستور Ellipse را اجرا کرده و گزینه Center را انتخاب کنید و یک نقطه به عنوان مرکز بیضی روی صفحه ترسیم کلیک کنید، با فرض اینکه قطر اول را قطر عمودی انتخاب کرده‌ایم ماوس را به سمت بالا یا پایین هدایت کرده و نصف طول قطر عمودی یعنی عدد ۵ را تایپ و Enter کنید.

و در آخر نصف قطر دوم یعنی مقدار ۲/۵ را تایپ و Enter کنید تا بیضی ترسیم و دستور خاتمه یابد.

چگونه می‌توانیم با استفاده از دستور Ellipse در اتوکد کمان بیضوی ترسیم کنیم؟

فرض بفرمایید می‌خواهیم نیمه بالایی یک بیضی را ترسیم کنیم.

07 دستور Ellipse در اتوکد- ترسیم کمان بیضوی، نیمه بالایی یک بیضی

ابتدا دستور Ellipse را اجرا کرده و در خط فرمان گزینه Arc را انتخاب کنید یا حرف A را تایپ و Enter کنید، سپس با یکی از روش‌های ترسیم بیضی در اتوکد آن را ترسیم کنید، به طور مثال فرض می‌کنیم که قطر افقی قطر اول است، روی صفحه یک نقطه را بع عنوان یکی از دو سر قطر افقی کلیک کرده و ماوس را به سمت راست یا چپ هدایت کنید و طول کامل آن را که ۵ است تایپ و Enter نمایید.

سپس نصف قطر دوم یعنی مقدار ۵ را وارد و Enter کنید تا بیضی به طور کامل رسم شود ولی همان‌طور که می‌کنید دستور خاتمه نیافته و از شما به ترتیب دو زاویه اول و آخر بیضی را می‌خواهد تا آن را برای شما در صفحه درج کند.

دقت بفرمایید که باید این دو زاویه را به ترتیب در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت به اتوکد معرفی کنید تا کمان موردنظر برای شما ترسیم شود و اگر در مقدار یا ترتیب معرفی زوایا اشتباه کنید کمان مطلوب ترسیم نخواهد شد.

اگر به تصویر زیر دقت کنید برای اینکه بخش بالایی بیضی را نگه داریم و زاویه‌ها را به ترتیب خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت معرفی می‌کنیم باید ماوس را به سمت راست برده و زاویه موجود در کادر ورودی‌های پویا (Dynamic Input) را بخوانیم که برابر با ۲۷۰ درجه می‌باشد آن را تایپ و Enter کنید، حالا ماوس را به سمت چپ برده و مجدداً زاویه دوم را که ۹۰ درجه است تایپ و Enter کنید تا کمان مطلوب درج شده و دستور خاتمه یابد.

  متغیر سیستم Mirrtext | ایجاد کپیِ قرینه از متون تایپ شده در اتوکد
08 دستور Ellipse در اتوکد- نحوه معرفی زوایای دو سر کمان بیضوی

در تمرین بعدی می‌خواهیم از همان بیضی قبل بخش پایینی را ترسیم کنیم، یعنی دقیقاً برعکسِ کمان بالایی.

09 دستور Ellipse در اتوکد- ترسیم کمان بیضوی، نیمه پایینی یک بیضی

ابتدا دستور Ellipse را اجرا کرده و گزینه Arc را انتخاب کنید، سپس با فرض اینکه قطر عمودی قطر اول است یک نقطه را به عنوان یکی از دو سرِ این قطر روی صفحه ترسیم کلیک کرده و ماوس را به سمت بالا یا پایین هدایت کنید و طول کامل قطر اول را که ۱۰ است تایپ و Enter کنید، سپس نصف طول قطر دوم را که ۲/۵ می‌باشد وارد و Enter کنید.

اکنون در مقابل اِعلان Specify start angle که در خط فرمان ملاحظه می‌کنید باید زوایای ابتدا و انتهای کمان مطلوب را وارد کنید، مطابق تصویر بعدی ابتدا زاویه ۲۷۰ درجه را تایپ و Enter کنید و بعد هم زاویه ۹۰ درجه را وارد و Enter کنید تا دستور خاتمه یابد.

یک نکته مهم: دو روش برای ترسیم بیضی به شما آموزش داده شد، با توجه به اینکه در رسم کمان بیضوی روشِ انتخابیِ ترسیم بیضی در اتوکد در زوایای معرفی شده موثر است حتماً قبل از معرفی زاویه‌های ابتدا و انتهای کمان، آن‌ها را با نزدیک کردن مکان‌نما به محل حدودی نقاط بررسی نمایید به طور مثال همین تمرینی که برای رسم کمان بیضوی به اتفاق ترسیم کردیم ممکن است برای شما و به دلیل انتخاب روش متفاوتِ ترسیم بیضی در اتوکد با زوایایِ دیگری انجام گیرد.

کل مبحث اتوکد دوبعدی همراه با حل تمرین‎های کاربردی در دوره آموزش اتوکد با نام «آموزش دوبُعدی و کاربردی اتوکد، از صفر تا صد (AutoCAD)» تدریس شده است، در صورت تمایل با کلیک بر روی دکمه زیر به صفحه این دوره آموزشی مراجعه و آن را مطالعه کنید.

4.6/5 (5 نظر)
4.6/5 (5 نظر)
نوشتهٔ پیشین
دستور Rectangle در اتوکد | برای ترسیم مستطیل‌های پیوسته و یکپارچه
نوشتهٔ بعدی
دستور Circle در اتوکد | برای ترسیم دایره در اتوکد به ۶ روشِ مختلف

این مطالب را نیز حتماً بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

enemad-logo