دستور Align در اتوکد | هم‌تراز کردن موضوعات با یکدیگر و اجرای همزمان سه دستور در اتوکد

دستور Align- عنوان نوشته

دستور Align در اتوکد چه کاربردی دارد؟

دستور Align در اتوکد می‌تواند برای ردیف کردن و هم‌ترازی یک موضوع نسبت به موضوعی دیگر، سه دستور جابه‌جایی (Move)، چرخش (Rotate) و تغییر مقیاس (Scale) را هم زمان انجام دهد. ابتدا نحوه اجرای دستور را که به صورت زیر می‎باشد مطالعه کرده و در نهایت مثال‌هایی را به اتفاق ترسیم می‌کنیم.

Al↲
Select objects:
Specify first source point:
Specify first destination point:
Specify second source point:
Specify second destination point:
Specify third source point or <continue>:
Specify third destination point:

موضوع اول را انتخاب کنید:
اولین نقطه مبدأ را مشخص کنید (نقطه اولِ جفت نقطه اول):
اولین نقطه مقصد را مشخص کنید (نقطه دومِ جفت نقطه اول):
دومین نقطه مبدأ را مشخص کنید (نقطه اولِ جفت نقطه دوم):
دومین نقطه مقصد را مشخص کنید (نقطه دومِ جفت نقطه دوم):
سومین نقطه مبدأ را مشخص کنید (نقطه اولِ جفت نقطه سوم) یا <ادامه>:
سومین نقطه مقصد را مشخص کنید (نقطه دوم جفت نقطه سوم):

پس از اجرای دستور Align ابتدا موضوع یا موضوعاتی را که می‌خواهید ویرایش کنید، انتخاب نموده و پس از فشردن کلید Enter، ابتدا جفت نقطه اول، سپس جفت نقطه دوم و در صورت نیاز جفت نقطه سوم را به اتوکد معرفی نمایید تا دستور خاتمه پیدا کند.

نکته اول: در جفت نقطه‌ها همیشه نقطه اول روی موضوعات انتخاب شده و نقطه دوم روی موضوعات مقصد انتخاب می‌شود.

01 دستور Align- در جفت نقطه‌ها همیشه نقطه اول روی موضوعات انتخاب شده و نقطه دوم روی موضوعات مقصد انتخاب می‌شود

نکته دوم: اگر پس از اجرای دستور Align و پس از انتخاب جفت نقطه اول، کلید Enter را فشار دهید، موضوع مبدأ به سوی موضوع مقصد فقط جابه‌جا (Move) خواهد شد.

نکته سوم: اگر پس از اجرای دستور Align و انتخاب جفت نقطه اول و دوم کلید Enter را فشار دهید، اتوکد پیغام زیر را ظاهر می‌کند و در صورت انتخاب گزینه Yes موضوعِ در حالِ ویرایش با توجه به نسبت فاصله نقاط مبدأ و فاصله نقاط مقصد علاوه بر جابه‌جایی و چرخش دچار تغییر مقیاس (Scale) نیز خواهد شد.

Scale objects based on alignment points? [Yes/ No] <N>:

آیا تغییر مقیاس موضوع براساس نقاط هم‌ترازی معرفی شده انجام شود؟  [بله/ خیر] <خیر:>

02 دستور Align- با انتخاب جفت نقطه دوم موضوع اول دچار تغییر مقیاس (Scale) نیز خواهد شد

معمولاً از معرفی جفت نقطه سوم در ترسیمات و ویرایش موضوعات سه­ بعدی استفاده شده و در ترسیمات دو بُعدی کاربردی ندارد، اگر پس از اجرای دستور Align هر سه جفت نقطه مبدأ و مقصد را معرفی نمایید، اتوکد به صورت خودکار و در صورت نیاز دستورات Move و Rotate را برای هم تراز کردن موضوع مبدأ با موضوع مقصد اجرا خواهد کرد.

03 دستور Align- وقتی از جفت نقطه سوم استفاده می‌شود که موضوع اول باید حول یک محور چرخش کند

فرض کنید مطابق تصویر زیر دو موضوع ترسیم شده داریم، یک مستطیل آبی رنگ در سمت چپ و یک خط عمود زرد رنگ در سمت راست.

04 دستور Align- در تصویر دو موضوع برای هم‌ترازی ترسیم شده است

می‌خواهیم طوری مستطیل را با خط زرد هم‌تراز کنیم که یکی از رئوس مستطیل روی نقطه بالایی خط قرار گرفته و ضلع منتهی به همان نقطه از مستطیل نیز دقیقاً منطبق بر خط زرد باشد.

  دستور Rectangle در اتوکد | برای ترسیم مستطیل‌های پیوسته و یکپارچه
05دستور Align- می‌خواهیم در انتهای دستور Align هم‌ترازی به این صورت انجام شود

برای این‌که به نتیجه مطلوب برسیم باید مستطیل هم Move شود و هم Rotate، با توجه به این‌که ما اصلاً زاویه مستطیل نسبت به افق را نداریم نمی‌توانیم آن را بچرخانیم، پس از دستور Align به این منظور استفاده می‌کنیم.

ابتدا دستور Align را با خلاصه دستور Al اجرا می‌کنیم، یادآوری می‌کنم سریع‌ترین و دقیق‌ترین راه اجرای دستورات در اتوکد استفاده از خط فرمان و کیبورد است.

پس از اجرای دستور Align و انتخاب مستطیل به عنوان منبع یا موضوع اولیه Enter می‌کنیم و حالا اتوکد از ما جفت نقطه اول را می‌خواهد، هر جفت نقطه دارای دو نقطه می‌باشد که نقطه اول روی موضوع اصلی یا اولیه است و نقطه دوم باید روی موضوع دوم یا مقصد باشد.

پس مطابق تصویر پایین اولین نقطه باید روی مستطیل و دومین نقطه باید روی خط زرد باشد، دقت کنید با توجه به این‌که جفت نقطه اول عملکرد جابجایی یا Move را برای دستور Align تعیین می‌کند نحوه انتخاب آن‌ها باید با وسواس بیشتری همراه باشد، ترتیب نقطه‌ها در تصویر بعدی مشخص شده است.

06 دستور Align- مطابق این تصویر پایین نقطه باید روی مستطیل و دومین نقطه باید روی خط زرد باشد

پس از معرفی جفت نقطه اول، اتوکد با پیغامی در خط فرمان نقطه اولِ چفت نقطه دوم را از ما می‌خواهد، وظیفه جفت نقطه دوم تعریف نحوه چرخش دوبعدیِ موضوع اولیه برای هم‌ترازی با موضوع مقصد می‌باشد، به ترتیبِ شماره‌های تصویر زیر این دونقطه را وارد و Enter می‌کنیم.

07 دستور Align- جفت نقطه دوم به این صورت معرفی می‌شود

تا حالا چند جفت نقطه معرفی کرده‌ایم؟ دو تا، همان‌طور که در تصویر پایین مشخص شده است.

08 دستور Align- تاکنون دو جفت نقطه به این صورت معرفی کرده‌ایم

در این قسمت اتوکد در پیامی از ما معرفی جفت نقطه سوم را می‌خواهد، اما قبل از آن به نکته زیر توجه کنید:

نکته چهارم: در هم‌ترازی موضوعات دوبعدی روی صفحه XY یا صفحات موازی با آن معرفی جفت نقطه سوم بی‌معنی است زیرا در انطباق موضوعات دوبعدی با یکدیگر معمولاً هیچ چرخشی حول یک محور انجام نمی‌شود بلکه چرخش حول یک نقطه اتفاق می‌افتد، پس به جای چرخش سه‌بعدی (Rotate 3D) به چرخش دو‌بعدی (Rotate) نیاز داریم.

با توجه به نکته فوق به جای معرفی جفت نقطه سوم فقط کلید Enter را فشار می‌دهیم، دستور Align در پیام بعدی سوال می‌کند که آیا می‌خواهید در حین اجرای دستور Align موضوع اولیه تغییر مقیاس هم داشته باشد یا خیر؟

Scale objects based on alignment points? [ Yes/ No] <N>:

آیا تغییر مقیاس موضوع براساس نقاط هم‌ترازی معرفی شده انجام شود؟  [بله/ خیر] <خیر:>

اگر در پاسخ به سوال فوق No را انتخاب کنیم مستطیل هم Move و هم Rotate شده و مطابق تصویر زیر در محل مطلوب ما قرار می گیرد.

09 دستور Align- با پاسخ No به دستور Align هم‌ترازی به این صورت انجام می‌شود

ولی اگر در پاسخ به سوال قبل Yes را انتخاب و Enter کنیم علاوه بر دو دستور Move و Rotate، دستور Scale هم اجرا شده و تغییر مقیاس هم انجام می‌گیرد.

10 دستور Align- با پاسخ Yes به دستور Align هم‌ترازی به این صورت انجام می‌شود

ممکن است یک سوال در ذهن شما شکل بگیرد که مقدار تغییر مقیاسِ مستطیل چقدر است؟ و بر اساس چه ضریبی این تغییرِ مقیاس در مستطیل ایجاد شده است؟

  دستور Extrim در اتوکد | برش همه موضوعاتی که از روی یک موضوع مشترک عبور کرده‌‌‎اند

اگر به تصویر پایین دقت کنید دو خط آبی و زرد ضخیم مشخص شده است، در دستور Align و به طور خودکار طول خط زرد بر طول خط آبی تقسیم شده و ضریب به دست آمده بر کل مستطیل (موضوع اولیه) اِعمال شده است، به عبارتی دیگر مستطیل آنقدر بزرگ شده است تا طول خط آبی برابر با طول خط زرد شود، حتی اگر این ضریب مقداری اعشاری باشد.

11 دستور Align- برای تغییر مقیاس خط آبی باید به اندازه خط زرد بزرگ شود

حالا کاربرد دستور Align در اتوکد و منظور از هم‌ترازی موضوعات را به خوبی درک می‌کنید، در یک شکل دیگر و این بار با ترازبندی چند موضوع سه‌بعدی مفهوم هر سه جفت نقطه را باز هم تمرین می‌کنیم.

در تصویر زیر و در حالت A یک مکعب مستطیل زرد و یک هرم آبی ملاحظه می‌کنید به طوری‌ که هرم از یک گوشه روی گوشه‌ای از سقف مکعب مستطیل قرار گرفته است، ضمناً سه حالت از این دو جسم هندسی را می‌بینید که در هر سه، هرم جدا و دور از مکعب مستطیل قرار گرفته است و ما قصد داریم با استفاده از دستور Align در اتوکد هر سه حالت را به وضعیت A تبدیل کنیم.

12 دستور Align- در تمرین دوم و با دستور Align می‌خواهیم موضوعات را در سه حالت به وضعیت A تبدیل کنیم

در حالت اول قاعده هرم و مکعب مستطیل هر دو روی صفحه XY یا صفحه‌ای موازی با آن قرار گرفته‌اند پس قطعاً در دستور Align نیازی به جفت نقطه سوم نداریم زیرا از این جفت نقطه برای چرخش موضوع نسبت به یک محور یا صفحه استفاده می‌شود، در این حالت حتی لازم نیست که هرم نسبت به یک نقطه نیز چرخش داده شود زیرا یک جابه‌جایی ساده آن را روی مکعب مستطیل قرار می‌دهد.

پس بعد از اجرای دستور Align، انتخاب هرم و Enter کردن کافی است مانند نقاط تصویر زیر به ترتیب دو کلیک انجام داده و در پاسخ به معرفی جفت نقطه دوم مجدداً فقط Enter کنید زیرا نه چرخشی نیاز داریم و نه تغییر مقیاس.

13 دستور Align- معرفی جفت نقطه اول به این صورت می‌باشد

و در نهایت هرم در محل مطلوب ما قرار می‌گیرد.

14 دستور Align- در نهایت هرم در محل مطلوب ما قرار می‌گیرد

در حالت دوم و همان‌طور که در تصویر بعد مشخص است هرم روی قاعده خودش کمی چرخیده است و ما نمی‌توانیم فقط با معرفی یک جفت نقطه دستور Align را اجرا کنیم و حتماً باید برای یک چرخش دوبعدی حول یکی از رئوسش جفت نقطه دوم هم معرفی شود.

15 دستور Align- حتماً باید برای یک چرخش دوبعدی هرم حول یکی از رئوسش جفت نقطه دوم هم معرفی شود

ابتدا دستور Align را اجرا کرده، هرم را انتخاب و سپس Enter می‌کنیم، حالا اتوکد از ما جفت نقطه اول را می‌خواهد که مانند تصویر زیر آن‌ها را به دستور Align معرفی خواهید کرد، سپس باید جفت نقطه دوم را به منظور چرخش صحیحِ هرم معرفی کنید، اما انتخاب این دو نقطه چگونه است؟

16 دستور Align- نحوه معرفی جفت نقطه اول به این صورت می‌باشد

باید ابتدا تصمیم بگیرید که کدام ضلع از موضوع اول قرار است هم‌تراز یا منطبق با کدام ضلع از موضوع دوم باشد، در تصویر پایین این دو ضلع برای شما مشخص شده است.

  دستور Trim در اتوکد | دستور Extend در اتوکد و نحوه تبدیلشان به یکدیگر در اتوکد
17 دستور Align- دو ضلعی که برای هم‌ترازی باید بر هم منطبق شوند

از هر دو ضلعِ شماره ۱ و ۲ قبلاً دو نقطه به ترتیب روی موضوع اول و دوم معرفی کرده‌اید و اکنون کافی است که به دستور Align دو نقطه دیگر از همان اضلاع را معرفی کنید.

18 دستور Align- نحوه معرفی جفت نقطه دوم به این صورت می‌باشد

تا الان دو جفت نقطه به دستور Align معرفی کرده‌ایم.

19 دستور Align- مطابق تصویر تا الان دو جفت نقطه به دستور Align معرفی کرده‌ایم

در پیغام بعدی جفت نقطه سوم از شما خواسته می‌شود ولی چون هیچ چرخش نسبت به یک محور نداریم پس نیازی به جفت نقطه بعدی هم نیست، فقط Enter می‌کنیم، در اعلان بعدیِ دستور Align از شما پرسیده می‌شود که آیا به تغییر مقیاس موضوع اول نیازی هست یا خیر؟ که با توجه به صورت مسئله به تغییر مقیاس نیازی نداریم، پاسخ No به صورت پیش‌فرض انتخاب شده است، Enter کنید تا هرم در جای صحیح خود قرار گیرد.

20 دستور Align- با توجه به صورت مسئله به تغییر مقیاس نیازی نداریم، پاسخ No به صورت پیش‌فرض انتخاب شده است،Enter می‌کنیم تا هرم در جای صحیح خود قرار گیرد

بریم سراغ حالت سوم، همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است هرم هم باید جابه‌جا شود (Move)، هم نسبت به یک نقطه چرخش داده شود (Rotate) و هم نسبت به یک محور بچرخد (Rotate 3D) تا دستور Align  به درستی اجرا گردد.

21 دستور Align- در این حالت، هرم هم باید جابه‌جا شود (Move)، هم نسبت به یک نقطه چرخش داده شود (Rotate) و هم نسبت به یک محور بچرخد (Rotate 3D) تا دستور Align به درستی اجرا گردد

پس از اجرای دستور Align، انتخاب هرم و Enter کردن، مطابق تصویر بعد جفت نقطه اول را معرفی می‌کنیم.

22 دستور Align- نحوه معرفی جفت نقطه اول به این صورت می‌باشد

در پیغام بعد معرفی جفت نقطه دوم از ما خواسته می‌شود و با توجه به انطباق دو ضلع از موضوع اول و دوم روی یکدیگر باید نقاط را معرفی کنیم.

23 دستور Align- دو ضلعی که برای هم‌ترازی باید بر هم منطبق شوند
24 دستور Align- نحوه معرفی جفت نقطه دوم به این صورت می‌باشد

با عنایت به توضیحات قبل باید جفت نقطه سوم نیز به دستور Align معرفی شود زیرا هرم باید نسبت به یک محور نیز چرخش داشته باشد، به این منظور دو ضلع دیگر از موضوع را که باید بر هم منطبق باشند انتخاب خواهیم کرد، به تصویر پایین دقت کنید این دو ضلع برای شما مشخص شده است.

25 دستور Align- جفت نقطه سوم باید روی این دو ضلع به دستور Align معرفی شود

اکنون کافی است جفت نقطه سوم را به صورت زیر روی این دو ضلع کلیک کنید.

26 دستور Align- نحوه معرفی جفت نقطه سوم به این صورت می‌باشد

و بلافاصله هرم در محل مطلوب ما قرار خواهد گرفت.

27 دستور Align- در نهایت هرم در محل مطلوب ما قرار می‌گیرد

هر سه حالتِ تمرین را به طور کامل و با شرح جزئیات به اتفاق ویرایش کردیم و نتیجه به این صورت شد:

28 دستور Align- نتیجه نهایی برای هر سه حالتِ تمرین به این صورت شد

کل مبحث اتوکد دوبعدی همراه با حل تمرین‎های کاربردی در دوره آموزش اتوکد با نام «آموزش دوبُعدی و کاربردی اتوکد، از صفر تا صد (AutoCAD)» تدریس شده است، در صورت تمایل با کلیک بر روی دکمه زیر به صفحه این دوره آموزشی مراجعه و آن را مطالعه کنید.

ضمناً شما دوست عزیز، می‎توانید با خرید کتاب الکترونیکِ (PDF) «آموزش عملی و کاربردی نرم‎افزار اتوکد (AutoCAD)» مرجعی مناسب و با ارزش در زمینه آموزش اتوکد تهیه کرده و با مطالعه آن اشرافی کامل به حوزه اتوکد دوبُعدی داشته باشید، برای مطالعه صفحه این کتاب بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

4.5/5 ( 11 نظر )
4.5/5 ( 11 نظر )
نوشتهٔ پیشین
دستور Superhatch در اتوکد | برای ترسیم هاشورهای سفارشی و دلخواه
نوشتهٔ بعدی
دستور Arctext در اتوکد | تایپِ منحنی یا کمانی شکل متن

این مطالب را نیز حتماً بخوانید

8 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام در بین صفحات مختلف آموزش اتوکد، صفحه شما حد اقل از دیدگاه من یک استثنا کامل است. از جمله خصوصیاتی که این صفحه را از دیگران مستثنی می کند ادبیات صحیح، جهت گیری دقیق نسبت به موضوع, ارائه گام به گام و توام با حوصله درس, عدم جهش به نتیجه (Jump to Conclusion) و بسیاری جوانب دیگر است و این خصوصیات را تنها در “معلم”ی میتوان یافت که دغدغه اول او آموزش و نه نمایش باشد.
  بسیار بسیار سپاسگزارم

  پاسخ
 • سلام.اتوکد من 2017 هست.و دستور align یهو از کار افتاده.علتش چی میتونه باشه؟

  پاسخ
  • سلام، وقت بخیر

   اگر بعد از ریستارت کامپیوترتون باز هم این مشکل وجود داشت باید اتوکدتون رو ریسِت کنید، برای این منظور آموزش مربوط به Reset Settings رو از لینک زیر مطالعه کرده و انجام دهید تا مشکل حل بشه.
   https://amoozesh21.com/reset-settings

   موفق باشید

   پاسخ
 • blank
  سعیدی
  28-07-1399 12:07

  خیلی خوب بود.خوشبختانه سریع و راحت یادآوری شد.

  پاسخ
 • blank
  جعفریعقوبی
  13-11-1399 07:58

  سلام
  یه سوال داشتم
  چطوری وباچه دستوری میتونم چندین شیئ رو دریک راستاقراربدم

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست